Odoo Success Stories : Banks & Insurances

Odoo image and text block

AdvanceLife Assurance Co.,Ltd

บริษัท แอ๊ดวานซ์ ไลฟ์ ประกันชีวิต จำกัด ดำเนินกิจการด้านธุรกิจประกันชีวิต โดยการก่อตั้งของกลุ่มธุรกิจเกษตรรุ่งเรืองพืชผล เพื่อเป็นแหล่งออมเงินระยะยาวและสร้างหลักประกันความมั่นคงให้แก่ลูกค้า บริษัทฯ ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2540 ด้วยทุนจดทะเบียนแรกเริ่มที่ 500 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 900 ล้านบาท

สถานที่ตั้ง : ประเทศไทย