โมดูลสินค้าคงคลัง

โมดูลสินค้าคงคลังควบคุมการเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลังและการบริหารจัดการสินค้าคงคลังภายใน, สินค้าคงคลังภายนอก, ลูกค้า, ผู้จัดจำหน่ายหรือสินค้าคงเหลือการผลิต.

คุณสมบัติ :
การจัดการสินค้าคงคลังบันทึกคู่
การจัดซื้อจัดจ้าง
การควบคุมสินค้าคงเหลือและคลังสินค้า
การวิเคราะห์สินค้าคงคลัง
การจัดการเส้นทางการขนส่ง