OpenERP / odoo

What is OpenERP? What is Odoo?
   
Integrate OpenERP with your business. Integrate Odoo with your business.
   
OpenERP Methodology. Methodology
   
OpenERP Success Stories. Odoo Success Stories
   
ERP softwares comparison ERP softwares comparison
   
  Web Links

OpenERP Download Odoo
   
OpenERP Odoo
   
OpenERP Odoo with Frontware
   
  News

OpenERP Odoo News
   
OpenERP Odoo Asia Daily
   
OpenERP Odoo Events by Frontware
   
ดาวน์โหลดฟรี Odoo
red Line
 

เรียน ท่านที่สนใจ

ระบบ Odoo เป็นระบบ ERP แบบรหัสเปิด คุณสามารถดาวน์โหลด เพื่อติดตั้งและทดลองใช้งาน Odoo เวอร์ชั่น 9.0 ฟรี


ชื่อ: *
นามสกุล: *
บริษัท: *
อีเมลล์: *
โทรศัพท์:

กรุณากดที่รูปโลโก้ Odoo ด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดฟรี

Odoo